Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en SEPAY B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. SEPAY B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan SEPAY B.V. of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

SEPAY B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

E-mail disclaimer

De informatie die afkomstig is van een e-mail met het domein @sepay.nl is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

SEPAY B.V., statutair gevestigd te Den Haag en geregistreerd in het Handelsregister onder nr. 32102276, is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van communicatie per e-mail en verzending van documenten en gegevens.